วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฟอร์มเสนอเค้าร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.6

แบบฟอร์มเสนอเค้าร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

1. ชื่อโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทีมพัฒนา
1. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6.
2. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6.
3. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6.
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน .................………………………………………………………………………………………
4. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

5. วัตถุประสงค์
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 

7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

9. ระยะเวลาดำเนินงาน
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น