วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

    ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
     โครงงานคอมพิวเตอร์คือกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด ทางการศึกษาปัญหาและสิ่งต่างๆที่ตนเองในใจ โดยนักเรียนต้องมีการวางแผนการศึกษาและดำเนินงานของตนเอง ตามกระบวนการศึกษาโครงงาน และทำการลงมือพัฒนาโปรแกรมต่างๆหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถนำมาใช้ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งเรื่องที่ศึกษาหรือพัฒนาอาจจะมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่ได้ถูกการพัฒนาจากผู้พัฒนาอื่นมาแล้ว นักเรียนก็ยังสามารถที่จะทำโครงงานดังกล่าวได้ แต่ต้องมีการคิดดัดแปลงแนวทางในการดำเนินการศึกษา การพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากที่ผู้ศึกษาเดิมได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อไว้          จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์ คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เกิดการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมถึงการฝึกความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น