วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Download Program .......


โปรแกรมสำหรับทำเว็บไซต์

CMS >> JOOMLA


1.JOOMLA Download โปรแกรม ตามลิ้ง >>http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/16026/69665/Joomla_1.5.25-Stable-Full_Package.zip

หรือ Download โปรแกรม ตามลิ้ง >>
http://www.tn.ac.th/m5/Joomla_1.5.15-Stable-Full_Package.zip2.Appserv โปรแกรมจำลองเซิฟเวอร์ Download โปรแกรม ตามลิ้ง >> http://www.tn.ac.th/m5/appserv-win32-2.5.10.exe


3.โปรแกรม Dreamweaver CS3  // Download โปรแกรม ตามลิ้ง >> http://www.thaikore.com/forum/index.php?showtopic=38012

หรือ Download โปรแกรม ตามลิ้ง >>  http://www.thaigaming.com/software/46029.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมสำหรับทำ E-Book

โปรแกรม Desktop Author Download โปรแกรม ตามลิ้ง >>
http://download.desktop-author.net/download/dtaeval.zip

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมสำหรับทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )
โปรแกรม Adobe Flash CS3  // Download โปรแกรม ตามลิ้ง >>
http://thstk.forumth.com/t8-topic

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฟอร์มเสนอเค้าร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.6

แบบฟอร์มเสนอเค้าร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

1. ชื่อโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทีมพัฒนา
1. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6.
2. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6.
3. ………………………………… เลขที่ ………… รหัสนักเรียน ………………… ห้อง ม.6.
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน .................………………………………………………………………………………………
4. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

5. วัตถุประสงค์
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 

7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

9. ระยะเวลาดำเนินงาน
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้


1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาเช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ หรือการพัฒนาบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์(โปรแกรม) เช่น ซอฟต์แวร์(โปรแกรม)วาดรูป 
ซอฟต์แวร์(โปรแกรม)พิมพ์เอกสาร เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหัดทำอาการ เกมเลี้ยงสัตว์ เกมส์บวกลบเลข
 ------------------------------------------------- ^______^ -------------------------------------------------

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

    ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
     โครงงานคอมพิวเตอร์คือกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด ทางการศึกษาปัญหาและสิ่งต่างๆที่ตนเองในใจ โดยนักเรียนต้องมีการวางแผนการศึกษาและดำเนินงานของตนเอง ตามกระบวนการศึกษาโครงงาน และทำการลงมือพัฒนาโปรแกรมต่างๆหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถนำมาใช้ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งเรื่องที่ศึกษาหรือพัฒนาอาจจะมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่ได้ถูกการพัฒนาจากผู้พัฒนาอื่นมาแล้ว นักเรียนก็ยังสามารถที่จะทำโครงงานดังกล่าวได้ แต่ต้องมีการคิดดัดแปลงแนวทางในการดำเนินการศึกษา การพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากที่ผู้ศึกษาเดิมได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อไว้          จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์ คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เกิดการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมถึงการฝึกความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่องราวของ Google Sketup

โปรแกรม Google SketUpGoogle SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบบ้านสามมิติแจกฟรีจากค่ายพี่ใหญ่ Google โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในงานออกแบบบ้าน สินค้าต้นแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ โปรแกรมมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการออกแบบไว้มากมาย ผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อนสามารถเข้าใจการทำงานได้ไม่ยาก เนื่องจากการโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีระบบช่วยเหลือที่สามารถปูพื้นฐานให้ผู้ใช้ได้ภายในไม่กี่นาที นอกจากนั้นยังมีระบบค้นหาชิ้นส่วนออนไลน์ เราสามารถค้นหาชิ้นส่วนที่มีผู้ทำไว้แล้วและเซฟเข้าในงานของเราได้ทันที ทำให้เราสามารถนำมาใช้งานหรือพัฒนาต่อได้ทันทีอีกด้วยดาว์นโหลดโปรแกรมได้ที่ >> http://www.downloaddd.com/graphic-image-tools/1530-google-sketchup-8.0.html


ตัวอย่างผลงานจาก google sketup ::


ภาพ 3D ตัวการ์ตูนสำหรับทำแอนนิเมชั่น

 ภาพเหล่านี้เป็นแค่ผลงานส่วนหนึ่งจากโปรแกรม Google SketUp ซึ่งยังมีไอเดียอีกมากมายที่สามารถนำมาทำ โดยใช้โปรแกรมดังกล่าว...

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มาดูบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือที่เรียนกันว่า CAI กันนะครับ ^0^

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความหมายของการคูณ
โดย ครูจันทรรัตน์ จันทร์คำ
url: http://www.pyo1.net/krunoy
ที่มา : http://www.thaicai.com/index.php?topic=39.0 (<<คลิ๊กเพื่อลองใช้)
วีดีโอเจ๋งๆๆ มีการใช้ After Effec ช่วนในการสร้าง


วีดีโอ  Chrono Trigger: Short Action Scene 
สร้างโดย Freddie Wong
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=6nQzs48Tt9U&feature=fvst


วีดีโอ Cowboys & FreddieW (ft. Jon Favreau)
สร้างโดย Freddie Wong
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=71YsRO6G7Ks

เป็นการถ่ายทำวีดีโอ และตัดต่อโดยการเพิ่ม Effec เพื่อความสวยงามและสมจริง

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
          ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง
เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่าย ของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
 1. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
 2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 3. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ
 4. 76 จังหวัดของไทย
 5. โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์
 6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
 7. ยาไทยและยาจีน
 8. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
 1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย
 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย
 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
 6. โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน
 8. พอร์ตแบบขนานของไทย
 9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)
 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
 3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา  
 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
 5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
 7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
 9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)
 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
 3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต
 4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง
 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง
 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
 7. โฮมเพจส่วนบุคคล
 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
 1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี
 2. เกมอักษรเขาวงกต
 3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ
 5. เกมหมากฮอส
 6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก
 7. เกมศึกรามเกียรติ์
 8. เกมมวยไทย
 9. เกมอักษรไขว้

ที่มา : http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สอนโครงงานคอมพิวเตอร์

ในเทอมนี้เป้นเทอมที่ 2 ในการฝึกประสบการณ์สอน ณ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้สอนในระดับชั้นเดิม คือม.6 ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ6 หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยต้องให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มี รวมถึงสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม มาพัฒนา ชิ้นงานหรือโครงงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ โดยนักเรียนมีอิสระในการคิดโครงเรื่องและเนื้อหาสาระที่จะทำ ดังนั้นในเทอมนี้ต้องได้สอนหลายโปรแกรมตามใจเด็กๆแน่ๆครับ ^_^ สู้ๆๆต่อไปทั้งครูและนักเรียน 555

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (CAI)

ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ที่นักเรียนสามารถนำมาทำเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ได้


 เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ที่มาจาก : http://caistudio.info/cai/techno/computer/index.html  <<<สามารถคลิ๊กดูตัวอย่างได้จากลิงค์


เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้พัฒนา  นายวราเสฏฐ์  เกษีสังข์
 ที่มาจาก : http://www.kruvara.com/el/index.htm <<<สามารถคลิ๊กดูตัวอย่างได้จากลิงค์
เรื่องการอ่านจับใจความ ระดับชั้น ป.6 ผู้พัฒนา นางศิริพร คำปวง และทีมงาน

 ที่มาจาก : http://caistudio.info/cai/thai/nitan/index.html<<<สามารถคลิ๊กดูตัวอย่างได้จากลิงค์